Info

Info

Kutimuti Noortelaager  Laulasmaa Puhkekeskus
asub Lohusalu poolsaarel (Laulasmaa külas, Lääne-Harju vallas, Harju maakonnas).

Tallinnast tulles kasutage huvitavamat rannaäärset Tabasalu – Vääna – Jõesuu – Keila – Joa maanteed. Keila poolt tulles sõitke Paldiski suunas ja Tuulnas – Kloogarannas keerake Laulasmaa peale.
Enne Laulasmaa Selverit keerake Lohusalu poole, 250 m kaugusel teeristist paremat kätt meid leiategi.

KutiMuti Noortelaager Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba nr.1.1-3/19/81-1, välja antud 05.aprill 2019.

Laager tegutseb 1996. aastast Laulasmaal.

Laagri korraldaja:

OÜ Bestring

Reg kood: 10613560,

Postiaadress:

Lohusalu tee 6
Laulasmaa küla
Lääne-Harju vald, 76702

Tiiu Mägi

kutimuti@kutimuti.ee
+372 50 28 180

Laagri põhimäärus

1. Üldsätted 
1.1.KutiMuti Noortelaager (edaspidi laager) on OÜ Bestring  asutus, mille põhitegevuseks on noorte puhkuse ja vaba aja veetmise korraldamine läbi aktiivse huvitegevuse.
1.2. Laagri kõrgemalseisvaks organiks on OÜ Bestring juhatus
1.3. Laagrit juhib laagri juhataja, kes on aruandekohustuslik OÜ Bestring  juhatuse ees.
1.4. Laagri tegevuse tähtsamad küsimused otsustab OÜ Bestring  juhatus.
1.5. Laagri suhtluskeeleks on eesti keel, rahvusvaheliste noortevahetuste korral lepitakse keele kasutuse osas kokku vastavalt osalejate päritolumaale
1.6. Laager osutab oma teenuseid tasu eest, osaliselt või täielikult tasuta.
1.7. Laagri asukoht on Laulasmaa, Keila vald, Harju maakond
2. Eesmärgid
2.1. Laagri eesmärgiks on noortele organiseeritud aktiivse koolivälise aja veetmise võimaldamine, laagri tegevusprogrammi kaudu noorte arendamine, teadmiste ja positiivsete harjumuste kujundamine.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks laager:
2.2.1 kogub kõrgemalseisvatelt institutsioonidelt oma tegevuseks vajalikku teavet;
2.2.2 järgib kõiki erinevate institutsioonide poolt kehtestatud nõudeid, mis on vajalikud noorte arenguks ja ohutuse tagamiseks;
2.2.3 koostab laagri kulude ja tulude aastaeelarve projektid ning riigi investeeringute osas nõutud aruanded;
2.2.4 korraldab laagri kasutuses oleva vara haldamist;
2.2.5 teeb noortelaagris jooksvat remonti;
2.2.6 täidab muid käesolevast põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
3. Laagrisse vastuvõtmise tingimused

3.1.  Laagrisse võetakse noori registreerimise ankeediga edastataud andmetega  soovi või lepingu alusel.
3.2. Laagrisse saabumisel: lapsevanem või eestkostja kirjutab alla tema poolt eelnevalt täidetud registreerimiskaardile, kus kinnitab, et tema poolt esitatud andmed lapse kohta on tõesed, et ta on tutvunud laagri sisekorra eeskirjadega, menüüga, päevaplaaniga ja laagri elamistingimustega ning vastutab oma lapse tervisliku seisundi sobivuse eest.
3.3.  Lepingu alusel laagrisse tuleva noore punktis 3.2 nimetatud dokumentide olemasolu ja lepingu alusel laagris viibiva noore eest vastutab noore laagrisse lähetaja – lepingu sõlmija.
4. Laagri struktuur

4.1.  Laagris töötavad laagri juhataja, vanemkasvataja, kasvatajad, programmijuht ja abipersonal.
5. Noortelaagri juhataja pädevus ja ülesanded
5.1. Laagri tegevust juhib laagri juhataja, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu OÜ Bestring  juhatus.
5.2. Laagri juhataja:
5.2.1. korraldab laagri tegevust;
5.2.2. vastutab laagri ülesannete täitmise eest ning annab laagri tegevusest aru OÜ Bestring juhatusele ja Eesti Noorsotöö Keskusele;
5.2.3. korraldab laagri kodukorra, raamatupidamise eeskirjade ja töötajate ametijuhendite projektide koostamist ning esitab need kinnitamiseks OÜ Bestring  juhatusele;
5.2.4. korraldab laagri tuusikute realiseerimist ning sõlmib lepingud asutuste ja organisatsioonidega noorte laagrisse võtmiseks;
5.2.5. korraldab laagri tegevuskava väljatöötamist ja esitab selle kinnitamiseks OÜ Bestring  juhatusele;
5.2.6. kinnitab laagrivahetuste tegevuskavad;
5.2.7. koostab laagri arengukava projekti ja esitab selle kinnitamiseks OÜ Bestring  juhatusele;
5.2.8. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kasvatajate ja abipersonaliga;
5.2.9. esindab laagrit oma pädevuse piirides;
5.2.10. vastutab laagris tuusiku alusel viibivate noorte tervise ning neile vajaliku esmase arstiabi andmise eest;
5.2.11. võtab vajadusel ühendust tuusiku alusel laagris viibiva noore lapsevanema või eestkostjaga;
5.2.12. korraldab kasvatajate ja abipersonali suhtes ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
5.2.13. täidab muid käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
6. Laagri kasvatajate pädevus ja ülesanded
6.1.   Laagri kasvataja:
6.1.1. järgib laagri juhataja poolt antud juhtnööre;
6.1.2. koostab laagri päevaplaani, mille kooskõlastab laagri juhatajaga;
6.1.3. korraldab vastavalt päevaplaanile laagrisse saabunud noorte tegevust;
6.1.4. jälgib tuusiku alusel laagrisse tulnud noorte tervislikku seisundit ja annab neile vajadusel esmast arstiabi;
6.1.5. arvestab noorte soovidega;
6.1.6. täidab muid laagri juhataja poolt antavaid või kodukorrast ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
7. Noorte õigused ja kohustused
7.1.   Noorel on õigus:
7.1.1 osaleda kõikidel laagri poolt korraldatavatel üritustel;
7.1.2 kasutada ürituste ja ettevõtmiste läbiviimiseks laagri territooriumil asuvaid hooneid ja rajatisi, samuti mänguvahendeid;
7.1.3 teha ettepanekuid laagrielu paremaks korraldamiseks;
7.1.4 arusaamatuse korral kasvatajatega pöörduda laagri juhataja poole;
7.2.    Noorel on kohustus:
7.2.1 järgida laagri kodukorda ja kõiki sisekorra eeskirju;
7.2.2 mitte lahkuda ilma kasvatajata laagri territooriumilt;
7.2.3 matkal, avalikel teedel ja veekogu juures viibides täita kasvataja erinõudeid;
7.2.4 hoida heaperemehelikult laagri vahendeid ja suhtuda säästlikult elektri ja vee tarbimisse;
7.2.5 rikutud ja lõhutud laagri inventar korvata
8. Finantseerimise alused
8.1.  Laagri finantseerimine toimub järgmistest allikatest:
8.1.1 sihtotstarbelised eraldised;
8.1.2 tuusikute müük;
8.1.3 lepingu alusel laagris viibivate noorte osamaksud.
9. Laagris osalemise tasu määra arvutamise alused
9.1.  Laagris osalemise tasu määra arvutamise aluseks on ühele noorele ühe päeva lõikes tehtavad eelarvelised kulutused (toitlustamine, majutamine, laagri personali palk, transpordi-, remondikulud ja kommunaalmaksud, investeeringud).
10. Laagri tegevuse lõpetamise kord

10.1. Laagri tegevuse lõpetab OÜ Bestring  juhatus;
10.2. Laagri tegevuse lõpetamisest teatab OÜ Bestring  juhatus Haridus-ja Teadusministeeriumile.